ขอบคุณ
Reservation received
บันทึก: เราได้รับการร้องของการจองจากคุณแล้ว ขอเวลาให้เราได้ตรวจสอบและยืนยัน คุณจะได้รับการแจ้งผ่านอีเมล์หรือข้อความ
ตั้งแต่ 12:00 AM
หมายเลขจอง